Đăng ký biến động

Đăng ký biến động

Đăng ký biến động được thực hiện đối với trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận hoặc đã đăng ký mà có thay đổi sau đây: – Người sử...

Đề xuất.

hồ sơ nhà đất

Xu hướng.